Symbol-studie & Cross Culturele Dementiescreening (CCD)

De Symbol-studie is een onderzoek van het Academisch Medisch Centrum, afdeling Ouderengeneeskunde naar het bepalen van de mate waarin dementie voorkomt bij oudere migranten in Nederland. Het onderzoek kent een hoofddoel en subdoelen.

Hoofddoel is: de prevalentie van dementie bepalen onder oudere migranten in Nederland.

Subdoelen zijn:

  1. De gezondheidssituatie van ouderen in beeld brengen op het gebied van eenzaamheid, stemming, fysiek functioneren en kwaliteit van leven
  2. CCD valideren & normeren

Er zijn data verzameld onder 55-plussers van Turkse, Marokkaanse (Arabisch, Berbers), Surinaamse (Creools, Hindoestaans) afkomst en bij Nederlandse autochtonen. Data zijn verzameld door testleiders (studenten die tweetalig zijn, zijn getraind om ouderen te benaderen/werven en interviews en CCD af te nemen voor onderzoeksdoeleinden. )

De Symbol-studie loopt sinds 2009. Dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode mei 2010 – mei 2013. Laatste kwartaal 2013 worden de zorgadviezen afgerond.

Samenwerking

In de Symbol-studie wordt samengewerkt met:

  • Huisartsen in grote steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en ook in Haarlem, Hoorn en Zaandam)
  • Parnassia Bavo groep (Den Haag)
  • Slotervaartziekenhuis, afdelingen geriatrie en medische psychologie
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, afd. medische psychologie
  • Huisartsenwerving via contacten Pharos en de website eerstelijnamsterdam.nl , LHV en andere huisartsenorganisaties.
  • Stichting Laurens in Rotterdam

De medewerkers in andere ziekenhuizen zijn getraind en ingewerkt om data te verzamelen. In Parnassia zijn tevens een projectleider en datacoördinator ingewerkt en getraind om de dataverzameling in Den Haag op te zetten en af te ronden.Met het Slotervaartziekenhuis wordt nauw samengewerkt bij het valideren en normeren van de CCD.

AMC Onderzoek en het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg

Kennis en ervaring van andere onderzoekers zijn in het begin van het project (opzet project) geraadpleegd. Hieruit kwam naar voren dat tweetalige interviewers een noodzaak zijn en dat in eigen taal werven belangrijk is voor de inclusie/opkomst. Dit vraagt veel inspanning. Bovendien is gebleken dat vertaling en validatie van vragenlijsten een randvoorwaarde zijn voor een eenduidige afname van de vragenlijsten. Tot slot is het betrekken van de doelgroep belangrijk omdat onderzoeksresultaten onder verschillende groepen andere uitkomsten laten zien. De kennis en ervaring die hiermee zijn opgedaan in de Symbol-studie worden door het AMC gedeeld met het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg. Het AMC vindt het laten zien van het belang van cultuursensitieve zorg ook als taak van onderzoekers.   De vertaalde vragenlijsten (Minimale Dataset) zijn beschikbaar voor andere onderzoekers via de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Contactgegevens

Academisch Medisch Centrum
SYMBOL–studie

Contactpersoon:
Özgül Uysal-Bozkir (projectleider)
020-5665991 of 020- 5668754

E-mail: o.uysal@amc.uva.nl
Website:
www.effectieveouderenzorg.nl/Projecten/Symbol.aspx
www.ouderenacademie.nl
www.testweb.bsl.nl/tests/ccd/