Dementiescreening bij oudere migranten met Nederlands als tweede taal

Bij geheugenpoliklinieken krijgen professionals steeds meer te maken met oudere migranten. Dit zal de komende jaren alleen nog maar meer worden. Professionals die in deze centra werken zijn echter onvoldoende voorbereid op deze groeiende groep patiënten van niet-westerse afkomst. Zij komen dan ook veel obstakels tegen bij het stellen van de juiste diagnose. In het artikel Dementiediagnostiek bij oudere migranten op de geheugenpolikliniek: obstakels en oplossingen worden obstakels in verschillende fasen van het proces beschreven en aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de interculturele communicatie, (neuropsychologische) testdiagnostiek en zorgadviezen in de praktijk.

De publicatie  is afkomstig uit het ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’, oktober 2011.

Aanpak

Bij de gewone dementiescreening kan de cognitieve status van met name Turkse en Marokkaanse ouderen moeilijk vast te stellen zijn omdat ze de taal slecht spreken en vaak laag opgeleid en analfabeet zijn. Er is een Cross Culturele Dementiescreening, CCD, ontwikkeld die helpt bij cognitieve dementiescreening van oudere migranten. Dit screeningsinstrument wordt uitvoerig getest in een grootschalige studie, de SYMBOL-studie. Lees de factsheet voor meer informatie over de studie. De CCD en aanvullende vragenlijsten worden afgenomen bij 3000 oudere migranten. Hierbij worden gegevens verzameld om de CCD te normeren, worden zorggebruik en zorgbehoefte in kaart gebracht en wordt de prevalentie van dementie bij oudere migranten vastgesteld.

De samenvatting van de ontwikkeling van een non-verbale neuropsychologische test voor dementiescreening bij allochtone ouderen.

AUTEUR(S) : M. Goudsmit, J.L. Parlevliet, J.P.C.M. van Campen en B. Schmand. Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Slotervaartziekenhuis Amsterdam. 2011.