Over KCMO

KCMO is voor iedereen die meer wil weten over zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Amsterdam Zuidoost.

KCMO is een platform van organisaties, zorgverleners en ervaringsdeskundigen die kennis, ervaring en netwerken hebben op het gebied van zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Amsterdam Zuidoost. Uitgangspunt is dat rekening wordt gehouden met de diversiteit van de samenleving van Zuidoost op gebied van cultuur, religie, seksuele geaardheid en sociale kenmerken.

Aanleiding

In Amsterdam Zuidoost zijn diverse initiatieven ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften en belevingswereld van ouderen. Om deze rijkdom aan bestaande kennis, ervaringen en netwerken van formele en informele organisaties in Amsterdam Zuidoost met elkaar te verbinden en te delen, is KCMO op initiatief van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost ontwikkeld. KCMO valt onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging Zorgintegratie Zuidoost en Diemen. Het Academisch Medisch Centrum, Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, koepelorganisatie Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost, Mentrum Ouderen en Maatschappelijke Dienstverlening Zuidoost en Diemen vormen de harde kern van KCMO.

Missie

KCMO is een platform waar cultuurspecifieke kennis en expertise binnen de ouderenzorg wordt gebundeld en gedeeld. Het is onze missie om in samenwerkingsverband te komen tot een brede bewustwording van specifieke zorg- en welzijnsbehoeften van ouderen met een niet-westerse achtergrond en een cultuursensitieve werkwijze van professionals in de ouderenzorg.

Visie

Niet-westerse ouderen hebben te maken met specifieke behoeften die de kwaliteit van leven bepalen en ervoor zorgen prettig oud te worden. Om de zorg- en welzijnsvragen van deze groter wordende groep ouderen passend te beantwoorden en daarmee de behoefte om op een zo prettig mogelijke manier oud te worden, dient in de ouderenzorg meer rekening te worden gehouden met hun specifieke achtergronden en verlangens. In Zuidoost zijn initiatieven ontwikkeld gericht op specifieke behoeften van ouderen van niet-westerse afkomst. Om optimaal gebruik te maken van de aanwezige cultuurspecifieke kennis en ervaringen is het van belang om deze centraal te verzamelen en te delen. Het kenniscentrum heeft een coördinerende taak in het inventariseren van initiatieven op het gebied van multiculturele ouderenzorg.