Verslag conferentie “Wonen met Zorg”

Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg i.s.m. met de Ouderenadviesraad Zuidoost en met medewerking van Woonzorgcentrum De Drecht
Datum: 13 november 2014

Dankzij de gebundelde krachten van het Kennis Centrum Multiculturele Ouderenzorg (KCMO) en de OaR (Ouderenadvies Raden) heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. De conferentie Wonen met zorg staat in het teken van de komende veranderingen in de zorg voor 2015. Dit onderwerp gaat vrijwel alle ouderen aan het hart. Mensen ervaren nog veel onduidelijkheid met betrekking tot de veranderingen die op hen afkomen. Velen zijn ongerust over de toekomst Woonzorgcentrum de Drecht heeft haar locatie en ruimte beschikbaar gesteld. Tijdens de bijeenkomst zijn ouderen, mantelzorgers en zorgorganisaties uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Waar mogelijk worden antwoorden gegeven, hoewel vooraf opgemerkt moet worden dat veel op dit moment simpelweg nog onduidelijk is. De bijeenkomst had vooral als doel ouderen de gelegenheid te geven om hun zorgen, vragen maar ook eventuele mogelijkheden tot ondersteuning te delen met elkaar en met zorgprofessionals.

Start van de dag

Rond 11:30 begint de inloop van mensen rustig aan opgang te komen, druppelsgewijs melden steeds meer deelnemers die zich hebben aangemeld én belangstellenden zonder aanmelding zich bij entree van de zaal aan. Bewoners van de Drecht die niet weten waar de bijeenkomst over gaat zijn mede door de drukte toch wel erg benieuwd naar het onderwerp. Aan de opkomst van deze dag is te zien dat de mensen erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp. De bijeenkomst start met een rustige entree en aansluitend een lunch wat zorgt voor een open en gemoedelijke sfeer. Onder het genot van een hapje en een drankje is duidelijk te zien en te horen dat mensen zich al enigszins aan het voorbereiden zijn op de invulling van de middag en de gesprekken komen aardig op gang. Zo zegt een mevrouw die erg slecht ter been is tegen een andere mevrouw in de rolstoel, ´ik ben met mijn dochter gekomen omdat ik hoop nu eindelijk te weten te komen of en wat er voor mij zal veranderen als ik thuis blijf wonen’. Haar dochter is meegekomen omdat zij, volgens die mevrouw, de dingen beter zou begrijpen.

Deelnemers van de bijeenkomst met elkaar in gesprek voorafgaand aan de opening door Noraly Beyer

Deelnemers van de bijeenkomst met elkaar in gesprek voorafgaand aan de opening door Noraly Beyer

 

 

 

 

 

 

De zorgen om de zorg zijn voor iedereen

Om 13:00 uur start de bijeenkomst officieel en heet Noraly Beyer alle mensen van harte welkom. Dagelijks bestuurslid Urwin Vyent krijgt het woord en pakt direct de kern van de bijeenkomst eruit. `Genieten van je ouwe dag zoals generaties lang in Nederland de norm was is niet meer, de tijden zijn veranderd`. Zorg zal gegeven worden naar behoefte, met een veranderslag dat het eigen kunnen van de zorgvrager voorop staat. Het uitgangspunt wordt, wat kan de zorgvrager wél zelf en daarop dan aanvulling zoeken. Bij de zoektocht naar ondersteuning in zorg wordt al snel gedacht vanuit de financiële onmogelijkheden en beperkingen. Urwin wil de zorgbehoevende vragen om de uitdaging aan te gaan en de zoektocht te bekijken vanuit een win/win perspectief. Wat heb jij als oudere te bieden in je eigen netwerk. Ben je bijv. een fanatiek breister of kook je heerlijke maaltijden, dan zijn dit mooie ruilmiddelen die ingezet kunnen worden.

Urwin Yvent heet de mensen welkom

Urwin Vyent heet de mensen welkom

 

 

 

 

 

Deze trends zijn in Amsterdam-oost al in beweging gezet. Deze gedachtegang is vrij nieuw, maar ondersteunt het plan voor een betaalbaar zorgstelsel in Nederland. Boven alles zegt Vyent: `de zorg om het zorgstelsel is voor de gehele samenleving, het is niet alleen uw eigen zorg´. Eigen verantwoording kan en mag eigen zorg niet beperken. Voor vandaag tijdens deze bijeenkomst vindt hij het van belang dat voor zover bekend de juiste informatie kan worden gegeven aan de genodigden.

Samenwerking KCMO en OAr Zuidoost

Na de woorden van Urwin Vyent nemen Herma Herpers, secretaris van de Ouderenadviesraad en Myra van Veenendaal, projectleider van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg het woord. Zij vertellen ieder hoe hun organisatie betrokken is bij dit thema “Wonen met Zorg”. Herma vertelt hoe de Ouderenadviesraad het signaal van hun achterban kreeg dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst. Maar dat er tegelijkertijd ook mensen zijn die zelf en met elkaar willen onderzoeken welke mogelijkheden er nog wél zijn. Myra van Veenendaal licht toe het zeker voor ouderen met een migratiegeschiedenis moeilijk kan zijn als zij ouder worden. Naarmate men ouder wordt kan het verlangen naar gewoonten en tradities uit het land van herkomst groter worden. Veel mensen voelen zich dan toch het meest thuis in een omgeving die herkenning biedt en waar men omringt wordt door mensen die dezelfde geschiedenis en herinneringen delen. Dit kan uiteraard ook gelden voor ‘autochtone’ ouderen. Hoewel voor migrantenouderen ook de taal een factor kan spelen. Zeker bij dementie. “Multiculturele ouderenzorg, richt zich niet exclusief op migrantenouderen”, licht Myra van Veenendaal toe. “Het gaat om het bieden van passende en herkenbare zorg waarbij we er ons van bewust zijn dat iemands culturele achtergrond een belangrijke factor is die de behoefte aan zorg en de zorgvraag (mede) bepaalt.”
Tot slot benadrukken beiden hoe het eigenlijk niet meer dan voor de hand lag om in gezamenlijkheid deze bijeenkomst te organiseren.

Herma Herpers, secretaris Ouderenadviesraad Zuidoost en Myra van Veenendaal, Projectleider KCMO

Herma Herpers, secretaris Ouderenadviesraad Zuidoost en Myra van Veenendaal, Projectleider KCMO

 

 

 

 

 

 

Bewoners van Zuidoost

Een gesprek met ouderen vanuit verschillende woongroepen brengt de diversiteit van Zuidoost goed in beeld. Ieder met een andere achtergrond vertellen zij hoe ze op dit moment in het leven staan, hoe ze tegen de veranderingen aankijken, en wat hun grootste zorgen zijn. Peter Walraven woont sinds 2010 in het Henriette Roland Holsthuis en heeft het erg naar zijn zin. Hij heeft veel en goeie contacten met woongenoten ook heeft hij een vriendin en familie die hij regelmatig ziet. Peter maakt zich over de toekomst geen zorgen, hij weet dat hij een groot vangnet heeft waar hij op terug kan vallen. Niet voor iedereen geldt hetzelfde, Tiny de Groot 7 jaar woonachtig in het Henriette Roland Holsthuis vertelt dat zij veel plezier heeft in haar woonomgeving. Ze doet veel vrijwilligerswerk en heeft goeie contacten met woongenoten. Ze maakt zich wel een beetje zorgen om haar toekomst. Haar familie woont veraf en mantelzorg zal door hen waarschijnlijk niet ingezet kunnen worden. Dit zijn twee verschillende werelden ondanks dat zij in dezelfde woongroep leven. Stanley Derby is ongeveer 10 jaar bewoner van de woongroep Wi Kontren, hij herkent de verschillen tussen Tiny en Peter. In de woongroep Wi Kontren zie je deze verschillen tussen bewoners ook. Veelal onder de 70+ bewoners binnen de woongroepen zie je dat de onrust iets meer toeneemt. Meneer Derby zegt daarop dat zelf als familie in de buurt woont het voor de bewoners niet zeker is dat zij familieleden kunnen inzetten als mantelzorger. Meneer Derby ziet binnen de woongroep hoeveel waarde er gehecht wordt aan gemeenschappelijke bijeenkomsten. Een simpele bingo avond kan helpen bij het opzetten en uitbreiden van een sociaal netwerk. Meneer Derby ziet een aantal mogelijkheden waar alle burgers op kunnen inzetten. Deze zijn volgens meneer, blijven investeren in sociale cohesie, regelmatige bijeenkomsten en activiteiten en niet afhankelijk opstellen ten opzichte van de overheid.

Ouderen uit Zuidoost aan het woord: dhr. Derby, mw. De Groot en dhr. Walraven

Ouderen uit Zuidoost aan het woord: dhr. Derby, mw. De Groot en dhr. Walraven

 

 

 

 

 

 

Presentatie Iris van der Reijden

Na de verhalen van de ouderen uit Zuidoost volgt de presentatie van Iris van der Reijden, zelfstandig adviseur en bestuurslid cliëntenbelang Amsterdam en ook wel ‘Zuster Iris’. In heel heldere en begrijpelijke taal legt zij uit waarom de zorg anders moet en welke insteek de overheid daarbij kiest. Ze gaat in op de formele en de informele zorg en de verhoudingen daartussen. Ook besteedt zij aandacht aan de spookbeelden die er heersen en of deze allemaal wel zo terecht zijn. Zij sluit af met de boodschap dat het belangrijk is dat ouderen zelf zicht op hun situatie krijgen en zelf (weer) aan het roer gaan staan. Deelnemers zijn zeer enthousiast over het duidelijke verhaal van Iris. Haar presentatie staat op de website van het Kenniscentrum.

2014-11-13 Wonen met zorg (42)

Iris van der Reijden geeft presentatie

 

 

 

 

 

Panelleden

De groep deskundigen bestaat uit 7 professionals afkomstig uit verschillende (in) formele organisaties.
1) Karine Klappe / Odensehuis
2) Michel Idsinga / PvdA algemeen bestuurslid Zuidoost
3) Toosje Roel / Kraka-e-sewa
4) Doris Vidda / Akwaaba
5) Ronald Schmidt / Cordaan en ZiZo
6) André Bohla / Anand Joti
7) Hanneke Aldenhuijsen / Cordaan Thuiszorg

Na een korte voorstelronde beginnen de vragen aardig opgang te komen. Mensen vertellen hoe zij omgaan met de problemen waar zij tegenaan lopen en welke oplossingen zij hiervoor al gevonden hebben. Na enige tijd spreken zij hun zorgen en klachten uit over de werkwijze van instellingen, zoals het invullen van onnodig veel papierwerk.

kcmo het panel

Het panel: Karine Klappe, Michel Idsinga, Toosje Roel, Doris Vidda, Ronald Schmidt, Hanneke Aldenhuijsen

 

 

 

 

 

 

Er wordt gepraat over de mate van onafhankelijkheid van de sleutelfiguren in de wijk. De sleutelfiguren worden namelijk via de gemeente ingezet, hebben zij dan niet een dubbelle rol die verwarring kan brengen? En hoe zit het met het Keukentafelgesprek en de zelfredzaamheidsmatrix? Niet alles wordt de deelnemers helder, zoals verwacht kunnen niet alle vragen worden beantwoord en blijven er vraagtekens bij de genodigden. De afsluiting van deze middag heeft een open eind, de genodigden vragen wanneer er een vervolg op deze bijeenkomst zal zijn.